Dokumentai
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Mokinių pavežėjimas
Prašymas dėl mokinių pavežėjimo 2023-08-29 13:50:24
Geltonųjų mokyklinių autobusų maršrutai 2023-08-29 13:50:24 1.14 MB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-08-29 13:50:24 130.51 KB
PRAŠYMAS Dėl pavėžėjimo vietinio susisiekimo ir mokykliniu autobusais - 1 priedas 2023-08-29 13:50:24 79.93 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO TVARKARAŠTIS - 3 priedas 2023-12-13 16:21:55 207.55 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO TVARKARAŠTIS - 3 priedas 2023-12-13 16:33:12 193.75 KB
TRANSPORTO RIDOS APSKAITOS PAŽYMA 2023-08-29 13:50:24 177.67 KB
Mokinių maitinimas
Vaikų maitinimą reglamentuojantys dokumentai
„Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" įsakymas V-394 2018-04-10 2022-05-30 09:29:07 421.44 KB
PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REKOMENDACIJOS 357.3 KB
Maisto ženklinimas simboliu „RAKTO SKYLUTĖ“ 514.4 KB
Visos dienos mokykla
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-145/3 129.65 KB
Prašymas dėl priėmimo į visos dienos mokyklos grupę 141.91 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Planavimo dokumentai
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-100. 2024-02-12 13:45:52 706.09 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS 2024-2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2024-02-21 įsakymu Nr. V1-24 2024-02-26 10:05:11 691.66 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2024 metų veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2024-02- 01 įsakymu Nr. V1-12 2024-02-12 13:45:52 506.62 KB
1 priedas. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 522.4 KB
2 priedas VGK VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 380.6 KB
3 priedas SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 280.71 KB
4 priedas. AKTYVIOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 241.58 KB
5 priedas GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 267.35 KB
6 priedas INFORMACINIO CENTRO - BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 303.71 KB
7 priedas UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 280.48 KB
8 priedas MOKINIŲ KOMITETO VEIKLOS PLANAS 2024-03-13 10:30:56 227.07 KB
Nuostatai
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17E-223 6.01 MB
Tvarkų aprašai
Ugdymas
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-08-29 13:50:24 130.51 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-190 2022-02-19 16:07:47 143.18 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų pamokų vadavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.V1-18. 2022-03-29 11:57:02 836.98 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos bendruomenės, mokinių tėvų ir socialinių partnerių informavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.V1-239. 2022-03-29 12:01:35 210.73 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 1 - 8 klasių mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.V1-167 2024-01-08 15:35:42 227.92 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-62. 2023-05-17 16:11:54 353.98 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos priešmokyklinių ugdymo grupių sveikatos priežiūros tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr.V1-37. 2022-03-29 12:06:23 152.28 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių turizmo renginio organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr.V1-153. 2022-03-29 12:06:39 126.86 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2013 m. spalio 9 d. įsakymu Nr.V1-95. 2022-03-29 12:07:14 141.76 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V1-66. (RENGIAMAS NAUJAS) 2022-03-29 12:07:31 204.23 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V1-7 2022-03-29 12:50:26 239.74 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V1 - 249 2022-03-29 12:51:57 496.19 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokyklinės uniformos įsigijimo ir dėvėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V1-122 2022-08-30 18:49:46 388.33 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtinas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr.V1-204/1. 2022-03-29 12:47:58 171.79 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-97. 2023-08-31 16:18:01 313.05 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos VGK reglamentas, patvirtintas Progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V1-152-1 617.9 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-63. 124.39 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Mokinių elgesio taiskylės, patvirtintos Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. birželio 1 d. įsakymu Nr.V1-87 136.49 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas, pativirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V1-147 2023-11-09 13:56:07 212.73 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V1-155 353.61 KB
Personalo
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtinas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.V1-69. 2022-03-29 12:49:24 219.2 KB
1 priedas - Dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu; 2024-03-12 12:39:16 20.21 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.V1-50. 2022-03-29 11:59:43 8.97 MB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagogų etikos kodeksas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.V1-1. 2022-03-29 12:00:32 395.44 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr.V1-32. 2022-03-29 12:03:54 204.51 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.V1-164a. 2022-02-19 16:18:55 217.75 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2024 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-1. 2024-03-13 10:36:10 11 MB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V1-234. 2022-03-29 12:48:36 339.83 KB
Ūkio
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas. 2023-07-02 19:13:12 325.34 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio ir ilgalaikio turto nurašymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V1-214 2022-02-19 16:06:01 398.43 KB
3 priedas - Materialaus turto perdavimo-priėmimo aktas. 2024-03-12 12:39:47 15.97 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr.V1-191. 2022-03-29 12:54:39 288.61 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.V1-50. 2022-03-29 12:03:10 153.74 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.V1-164. 2022-03-29 12:04:44 148.59 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.V1-162. 2022-03-29 12:05:04 258.04 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos kopijavimo ir kitų paslaugų, reikalingų mokinių ugdymo procesui organizuoti, teikimo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-104. 2022-03-29 12:05:27 239.51 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų, įrenginių ir inventoriaus valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.V1- . 2022-03-29 12:05:48 196.31 KB
Pašalinių asmenų patekimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpas tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V1-128. 2022-03-29 12:06:59 146.02 KB
Turto nurašymo, likvidavimo ir inventorizacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V1-254 2024-03-12 12:38:01 232.3 KB
Įsakymai
Geltonųjų mokyklinių autobusų maršrutai 2023-08-29 13:50:24 1.14 MB
Dėl savikontrolei skirtų greitųjų antigeno testų paskirstymo progimnazijos darbuotojams. 2022 - 01 - 28, Nr. V1-25 2022-02-02 16:50:35 263.55 KB
Dėl ugdymo organizavimo pandemijos metu. 2022-01-25, Nr.V1-23/1 806 KB
Dėl mokinių savitestavimo greitaisiais SARS COV-2 testais organizavimo pakeitimo. 2022-02-01, Nr. V1-26 2022-02-15 10:12:50 185.69 KB
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2022-02-08 Nr. VI-39 2022-05-30 09:26:45 299.17 KB
„Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" įsakymas V-394 2018-04-10 2022-05-30 09:29:07 421.44 KB
Vadovo užduotys ir metų veiklos ataskaitos
Direktoriaus 2021m. veiklos ataskaita ir 2022 m. veiklos užduotys 717.52 KB
Direktoriaus 2022m. veiklos ataskaita ir 2023 m. veiklos užduotys 841.53 KB
Direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita ir 2024 m. veiklos užduotys 2024-03-13 10:53:45 2.09 MB
Biudžetas
2024 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 9.44 MB
2023 metų III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 9 MB
2023 metų II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 8.33 MB
2023 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 7.43 MB
2023 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 9.95 MB
2022 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 9.65 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 9.16 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 9.66 MB
2022 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 8.55 MB
2021 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2024-05-03 14:16:52 7.16 MB
Finansinės ataskaitos
2023 III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-04-12 11:52:18 4.6 MB
2023 II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-04-12 11:52:18 5.26 MB
2023 I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-04-12 11:52:18 5.29 MB
2022 III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-04-12 11:52:18 3.75 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-04-12 11:52:18 4.2 MB
2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2024-04-12 11:52:18 3.45 MB
Finansinės ataskaitos 2015 2024-04-12 11:52:18 604 KB
Finansinės ataskaitos 2016 2024-04-12 11:52:18 634.01 KB
Finansinės ataskaitos 2021 2024-04-12 11:52:18 8.96 MB
Finansinės ataskaitos 2022 2024-04-12 11:52:18 9.73 MB
Finansinės ataskaitos 2023 2024-04-12 11:52:18 7.49 MB
2023 finansinės ataskaitos 7.49 MB
Viešieji pirkimai
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2023 m. numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2023-07-26 23:22:27 158.62 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas. 2023-07-02 19:13:12 325.34 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mažos vertės viešųjų pirkimų planas 2023-07-02 19:13:12 257.72 KB
Darbo užmokestis
2023 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 20.5 KB
2023 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 20.4 KB
2023 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 20.01 KB
2023 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 21.82 KB
2022 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 124.89 KB
2022 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 424.08 KB
2022 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 368.64 KB
2022 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 368.43 KB
2021 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 293.6 KB
2023 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024-02-05 11:00:02 149.48 KB
2024 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 138.13 KB
2024 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 20.77 KB
Paskatinimai ir apdovanojimai
1-4 klasių mokiniai, 2021-2022 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 2023-06-26 15:06:53 236.7 KB
5 - 8 klasių mokiniai, 2021-2022 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 2023-06-26 15:07:55 198.91 KB
1-4 klasių mokiniai, 2022-2023 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 2023-06-26 15:07:20 120.7 KB
5-8 klasių mokiniai, 2022-2023 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 175.38 KB
5-8 klasių mokiniai, 2023-2024 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 199.91 KB
Įsivertinimo ir pažangos anketos
2020 m. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 2024-02-07 13:03:09 721.96 KB
2021 m. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 2024-02-07 13:03:09 108.26 KB
2022 m. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 2024-02-07 13:03:09 133.86 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai
2016 m. Veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita. 2024-02-07 13:04:43 705.4 KB
2019 m. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-07 13:04:43 182.07 KB
2023 m. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-07 13:04:43 500.79 KB
Rodiklio „Veikimas kartu“ giluminio įsivertinimo išvados, 2020 m. 2024-02-07 13:04:43 460.57 KB
Rodiklio "Savivalda" giluminio įsivertinimo rezultatai, 2021 m. 2024-02-07 13:04:43 234.66 KB
Rodiklio "Asmenybes tapsmas" giluminio įsivertinimo rezultatai, 2022 m. 2024-02-07 13:05:35 154.96 KB
Progimnazija Atnaujinta Dydis
Organizacinė struktūra 93.69 KB
Apie progimnaziją
Valdymo struktūra 2023-09-15 10:16:50 198.77 KB
Progimnazijos istorija
Mokyklos istorija 1978-1998 2022-07-05 15:05:15 13.2 MB
Mokyklos istorija 1998 - 2003 2022-07-05 15:36:48 31.21 MB
Vaclovas Giržadas, 2013 21.83 MB
Progimnazijos simbolika
Progimnazijos garbės kodeksas 256.88 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Tėvams apie kompetencijas.pptx 1.17 MB
Socialinio-emocinio ugdymo tyrimas Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose 4.98 MB
STEAM dokumentai, metodinė medžiaga
Pagrindiniai STEM mokyklos elementai ir kriterijai 2023-09-29 15:45:59 43.97 KB
Praktinis STEAM ugdymo mokykloje įgyvendinimo ir tobulinimo VADOVAS 2023-10-18 10:46:42 2.1 MB
Daugiau apie STEAM: VDU pristatymas 4.62 MB
STEM mokyklos ženklo gavimo žingsniai 588.62 KB
Sisteminis požiūris į STEAM ugdymo taikymą mokyklose 2.6 MB
Įsivertinimas. Mokymas 172.07 KB
Įsivertinimas. Ugdymo programų pritaikymas 176.42 KB
Įsivertinimas. Vertinimas 199.13 KB
Įsivertinimas. Darbuotojų profesinis tobulėjimas 182.79 KB
Įsivertinimas. Mokyklos ryšiai 176.94 KB
Įsivertinimas. Vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūra 177.79 KB
Įsivertinimas. Mokyklos infrastruktūra 176.07 KB
Kaišiadorių raj. STEAM proveržio strategija 2023-2025 m.m. 646.38 KB
TŪM STEAM veiklų atmintinė. S.Bernikas 191.17 KB
TŪM STEAM tinklaveika.S.Bernikas 43.69 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2024-2026 m. STEAM strategija.  312.81 KB
STEAM konferencijos nuostatai, 2024 149.4 KB
STEAM konferencijos "1000 idėjų" programa. 2024 176.8 KB
STEAM projektų aprašai
Tiriamoji integruota STEAM veikla "Medžio lapų tyrimas", 5 klasė 2024-05-13 12:54:18 184.37 KB
Tiriamoji integruota STEAM veikla "Medžių paveikslai", 5 klasė 2024-05-13 12:54:18 617.79 KB
Integruotas projektas „Mikroorganizmai gadina ir saugo“, 6 klasė 2024-05-13 12:54:18 159.7 KB
Integruotas STEAM projektas "Robotai iš antrinių žaliavų", 6 klasė 2024-05-13 12:54:18 151.81 KB
Darbo pasaulyje: gyvenimo aprašymas ir atlyginimo skaičiavimas, 7 klasė 2024-05-13 12:54:18 490.08 KB
Simetrija kalėdiniuose papuošimuose: maketavimas ir gamyba, 8 klasė 2024-05-13 12:54:18 187.17 KB
Integruota tiriamoji veikla "Kur apsipirkti pigiau - Lietuvoje ar UK", 8 klasė 2024-05-13 12:54:18 147.97 KB
Integruotas gamtos mokslų projektas "Padovanok paukščiams namus", 5-8 klasės 2024-05-13 12:54:18 171.68 KB
Pradinio ugymo projektas "Kaziuko mugė" 2024-05-13 12:54:18 150.76 KB
Pradinio ugdymo projektas "Senieji amatai. Žvakių liejimas" 2024-05-13 12:54:18 174.33 KB
Pradinio ugdymo projektas "Muilo gamyba" 2024-05-13 12:54:18 170.21 KB
Pradinio ugdymo projektas - renginys „Tyrėjų akademija“. 143.18 KB
Pradinis ugdymas
Paskirstymas į 1 klases 2022-2023 m. m. 2022-06-17 20:12:30 138.59 KB
Pagrindinis ugdymas
Mokiniai, 2021-2022 m.m. akyviausiai dalyvavę socialinėje - pilietinėje veikloje (surinkę daugiau nei 15 valandų) 2022-06-17 20:13:29 400.61 KB
Nuotolinis mokymas
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V1-131/1 „Dėl Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V1-190 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo“ pakeitimo. 432.95 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-190. 184.4 KB
Prašymas karantino/saviizoliacijos laikotarpiu mokytis iš namų 35.5 KB
Nuotolinio mokymo įsivertinimas
Mokinių tėvų apklausos rezultatai 2020 640.02 KB
Mokytojų ir mokinių apklausos rezultatai 2021 700.66 KB
Ugdymas karjerai
Ugdymo karjerai tyrimo rezultatai 941.55 KB
Gamtosauginė mokykla
Atliekų rūšiavimas. Progimnazijoje atliktas Gamtosauginių mokyklų programos auditas 2022-02-08 20:48:31 165.34 KB
Gamtosauginės mokyklos komiteto narių sąrašas 2023-2024 m. m. 2023-10-18 10:45:07 138 KB
Gamtosauginės mokyklos veiklos veiksmų planas 2022-2023 m.m. 2023-01-09 13:44:37 151.93 KB
Gamtosauginis kodeksas 363.82 KB
Gamtosauginės mokyklos ataskaita 2021 - 2022 m. m. 1.9 MB
Gamtosauginės mokyklos ataskaita 2022 - 2023 m. m. 1.72 MB
Projekto "Žalioji Odisėja'23" pristatymas 2023-10-27 13:08:52 2.73 MB
Pranešimas "Gamtosauginė veikla Progimnazijoje" 54.22 MB
Sveikata stiprinanti mokykla
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos sveikatos stiprinimo programa 2023-2027 m. 2023-03-29 10:46:44 210.4 KB
Mokinių vykdyto tyrimo "5-8 klasių mokinių mitybos įpračiai progimnazijoje" rezultatai 4.25 MB
Tyrimai ir rezultatai
2022 m. NMPP rezultatai 581.85 KB
2022-2023 m.m. 5-8 klasių mokymosi rezultatai (palyginamoji analizė) 144.59 KB
Mokymosi rezultatai
2021-2022 m.m. 5-8 klasių mokymosi rezultatai 2023-09-19 14:40:54 418.53 KB
2022 - 2023 m.m. 5-8 klasių mokymosi rezultatai 2023-09-19 14:41:54 144.59 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas
Ugdymo-turinio-atnaujinimas 25.46 MB
Uta planas 2022-2024 2023-04-14 09:43:54 115.79 KB
Uta patvirtintas planas 411.24 KB
UTA komunikavimo modelis 85.2 KB
UTA idėjų bankas
Integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka "Velykinio kiaušinio kelionė" 2023-05-31 15:32:47 10.93 MB
Anglų kalbos projektas "106 Reasons Why We Love Lithuania", 5-8 klasės 2024-04-12 11:18:34 180.12 KB
Lyderystės projektas "Pasimatuok mero kėdę", 5 klasės 2024-04-12 11:18:57 132.84 KB
Integruotas istorijos ir dailės projektas "Šeimos herbas", 5 klasės 2024-04-12 11:19:11 114.08 KB
Prevencija
Patyčių prevencijos programos "Friends" tyrimo rezultatai, 2022 2024-03-06 12:18:06 971.24 KB
2022 -2023 m. m. penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 918.44 KB
2022 -2023 m. m. pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 550.43 KB
Patyčių prevencijos programos "Friends" tyrimo rezultatai 2023 2024-03-06 12:19:01 748.66 KB
2023 -2024 m. m. penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 520.53 KB
Švietimo pagalba Atnaujinta Dydis
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 99.91 KB
Įtraukiojo ugdymo dokumentai
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo strategija, patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2024 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V1-39/1 2024-03-13 10:47:38 283.91 KB
Įtraukiojo ugdymo veiklų planas 2024 m. 200.14 KB
Informacijos centras Atnaujinta Dydis
Informacinio centro dokumentai
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos bibliotekos nuostatai 132.02 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-09 14:21:08 1.57 MB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos bibliotekininko pareigybės aprašas 133.6 KB
BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS 565.4 KB
Elektroniniai leidiniai
Projekto „Kartu su šeima skaityti smagu" virtuali knyga 16.48 MB
„Giržadukai“ pdf formatu
„Giržadukai“ Nr.3 (62) 2020 m. kovas - birželis 2022-02-10 10:25:26 1.82 MB
„Giržadukai“ Nr.2 (61) 2019 m. lapkritis - gruodis 2022-02-10 10:25:26 1.36 MB
„Giržadukai“ Nr.1 (60) 2019 m. rugsėjis - lapkritis 2022-02-10 10:25:26 1.35 MB
„Giržadukai“ Nr.5 (56) 2018 m. rugsėjis - lapkritis 2022-02-10 10:25:26 849.58 KB
„Giržadukai“ Nr.4 (55) 2018 m. balandis - birželis 2022-02-10 10:25:26 1.33 MB
„Giržadukai“ Nr.3 (54) 2018 m. sausis - kovas 2022-02-10 10:25:26 580.43 KB
„Giržadukai“ Nr.2 (53) 2017 m. lapkritis - gruodis 2022-02-10 10:25:26 1.42 MB
„Giržadukai“ Nr.1 (52) 2017 m. rugsėjis - spalis 2022-02-10 10:25:26 6.32 MB
„Giržadukai“ Nr.4 (51) 2017 m. balandis - birželis. 2022-02-10 10:25:26 5.68 MB
„Giržadukai“ Nr.3 (50) 2017 m. sausis - balandis. 2022-02-10 10:25:26 5.25 MB
„Giržadukai“ Nr.2 (49) 2016 m. lapkritis - gruodis. 2022-02-10 10:25:26 7.44 MB
„Giržadukai“ Nr.1 (48) 2016 m. rugsėjis - spalis. 2022-02-10 10:25:26 6.99 MB
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių priėmimą į 1-8 klases, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17-286. 376.8 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17E-216. 148.82 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr.V17E-120 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvitinimo“. 319.39 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V1-30 „Dėl priėmimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo“. 2022-02-13 16:53:46 251.57 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. lapkričio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-190. 2022-12-07 21:44:12 140.94 KB
LR VYRIAUSYBĖS nutarimas dėl LR VYRIAUSYBĖS 2011 m. birželio 29 d. nutarimo NR. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2018 m. liepos 11 d. Nr. 682, Vilnius. 236.01 KB
Prašymai
Prašymo forma į 1 klasę 2024-01-07 22:15:21
Prašymo forma į 2-8 klases 2024-01-07 22:14:05 43 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę 2024-01-07 22:14:05 171.42 KB
Mokymo sutartys
Mokymo sutartis 1-4 kl. 2024-05-10 00:16:11 83.5 KB
Mokymo sutartis 5-8 kl. 2024-05-10 00:17:24 87 KB
Korupcija Atnaujinta Dydis
Dokumentai
Pranešimai apie korupciją. 369.43 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 189.38 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 46 KB
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas 29.5 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas, patvirtintas 2022 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52/2. 2022-04-21 13:11:14 2.83 MB
Informacijos apie asmenį surinkimas 2022-04-22 13:38:51 127.65 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje 2022-04-12 11:38:33 155.97 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 189.38 KB
Dėl korupcijos prevencinės programos įgyvendinimo 199.83 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Antikorupcinio elgesio kodeksas 2022-04-19 20:15:31 3.16 MB
Ataskaitos
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus. 439 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus. 199.83 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Informacija apie atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti 185.09 KB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybės aprašymas 140.45 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 144.61 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Prašymai
Prašymas ištaisyti asmens duomenis 19.24 KB
Prašymas ištrinti asmens duomenis 18.85 KB
Prašymas susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis 19.25 KB
Dokumentai
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 497.31 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-05-22 11:10:52 742.43 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 342.98 KB
Privatumo politikos taisyklės 265.82 KB
Asmens duomenų saugumo pažedimų valdymo taisyklės 613.19 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 723.46 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 496.82 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 348.75 KB
Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 131.03 KB
Lietuvos higienos norma HN 21 2017„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 165.87 KB
Vaiko teisių konvencija
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2022-02-11 13:49:30
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2022-02-11 13:51:09
Renginiai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos mėnesio planai
Gruodžio mėnesio planas 2022 2022-12-07 22:00:18 26.14 KB
Lapkričio mėnesio planas 2022 2022-12-07 22:00:18 24.77 KB
Spalio mėnesio planas 2022 2022-12-07 22:00:18 25.77 KB
Rugsėjo mėnesio planas 2022-12-07 22:00:18 23.67 KB
Birželio mėnesio planas 2022 2022-12-07 22:00:18 25.14 KB
Gegužės mėnesio planas 2022 2022-12-07 22:00:18 154.57 KB
Balandžio mėnesio planas 2022 2022-12-07 22:00:18 299.2 KB
Kovo mėnesio planas 2022 2022-12-07 22:00:18 224.68 KB
Vasario mėnesio planas 2022 2022-12-07 22:00:18 101.88 KB
Sveikatingumo savaitės renginiai
Sveikatingumo savaitės renginiai 2022 m. balandžio 4 - 8 dienomis 2022-06-17 20:24:12 460.47 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Aplinkraštis būsimų penktokų tėvams 2024-05-07 14:18:23 375.97 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokyklinės uniformos įsigijimo ir dėvėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V1-122 2022-08-30 18:49:46 388.33 KB
Uniformų užsakymas 901.83 KB
Informacija 5-8 klasių mokinių tėvams apie 2023 -2024 m. m. 2023-09-15 13:34:52 792.52 KB
Progimnazijos informacinis lankstinukas 2024-05-23 16:26:35 2.07 MB
Dokumentai tėvams
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-62. 2023-05-17 16:11:54 353.98 KB
Prašymas dėl kontrolinių darbų perrašymo 102.34 KB
Leidimas mokinio tėvams dalyvauti pamokose forma 94.68 KB
Atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų forma 145.8 KB
Pamokų pateisinimo forma 86.78 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-63. 124.39 KB
1-2 klasių mokinių apklausa apie IT naudojimą 364.01 KB
5-8 klasių mokinių informacinių technologijų naudojimo ypatumai ir pasekmės 733.49 KB
Konkurso "GiG mokinys" nuostatai 2024-05-22 13:12:46 228.3 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Dokumentai mokiniams
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 1 - 8 klasių mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.V1-167 2024-01-08 15:35:42 227.92 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-62. 2023-05-17 16:11:54 353.98 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokyklinės uniformos įsigijimo ir dėvėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V1-122 2022-08-30 18:49:46 388.33 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-97. 2023-08-31 16:18:01 313.05 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-63. 124.39 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Mokinių elgesio taiskylės, patvirtintos Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. birželio 1 d. įsakymu Nr.V1-87 136.49 KB
Konkurso "GiG mokinys" nuostatai 2024-05-22 13:12:46 228.3 KB
Mokytojams Atnaujinta Dydis
Šablonai ir formos
Ugdomosios veiklos stebėjimo forma 2022-07-08 02:28:36 117.69 KB
Individualizuotos programos forma pdf 178.25 KB
Mokinių tėvų kvietimo į VGK pdf 120.27 KB
Pamokų vadavimo lapas 122.34 KB
Trišalio pokalbio kortelė pdf 2022-07-10 23:16:44 73.4 KB
Konsultacijų atsakaitos forma 2022-07-10 23:45:08 21.5 KB
nepatenkinami pusmečio įvertinimai pdf 124.76 KB
Drausmės pažymos forma 167.07 KB
Tėvų susirinkimo lapas 77.37 KB
Ugdomosios veiklos stebėjimo forma atnaujinta 149.97 KB
Dalyvavimas projektuose Atnaujinta Dydis
Dokumentai
Lean sistemos KAIZEN metodas 2022-06-03 21:22:23 462.83 KB
Kaizen komisijos darbo reglamentas 2022-06-03 21:22:23 0.97 MB
KAIZEN skatinimas 2022-06-03 21:22:23 101.77 KB
KAIZEN ataskaita 2021 m 2022-06-03 21:22:23 119.29 KB
KAIZEN planas 2022 m. 2022-06-03 21:22:23 105.24 KB
KAIZEN pasiūlymo šablonas 2022-06-03 21:22:23 47.33 KB
KAIZEN pasiūlymo šablonas (online) 2022-06-03 21:22:23
Uniformos Atnaujinta Dydis
Uniformų užsakymas 901.83 KB