Socialinis pedagogas

Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su mokinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Lina Zaveckienė Socialinė pedagogė

Teikia pagalbą priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1-4 klasių mokiniams.

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas            

Pietų pertrauka       

Nekontaktinio darbo 

 laikas   

    Darbo vieta          

Pirmadienis

 7.45-16.15

11.30-12.00

  7.45-8.45

14.15 - 16.15

Gedimino g. 38, 

209 kabinetas

Antradienis

 7.45-15.15                   

11.30-12.00

13.15 - 15.15

Girelės g. 41,

116 kabinetas                 

Trečiadienis

 7.45-16.15                     

11.30-12.00

  7.45-8.45

14.15 - 16.15

Girelės g. 41,

116 kabinetas

Ketvirtadienis

 7.45-15.15

11.30-12.00

13.15 - 15.15

Gedimino g. 38,

116 kabinetas

Penktadienis

 7.45-14.15

11.30-12.00

12.00-14.15

Gedimino g. 38,

209 kabinetas

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Audronė Bilydienė Socialinė pedagogė

Teikia pagalbą 5-8 klasių mokiniams

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Nekontaktinis laikas

Darbo vieta

Pirmadienis

7.30 - 16.00

11.15 - 11.45

14.30 – 16.00

Paukštininkų g. 5. 301 kabinetas

Antradienis

7.30 - 16.00

11.15 - 11.45

14.30 – 16.00

Trečiadienis

7.30 - 16.00

11.15 - 11.45

14.30 – 16.00

Ketvirtadienis

7.30 - 16.00

11.15 - 11.45

14.30 – 16.00

Penktadienis

7.30 - 11.30

 ----

----

 

         
         
         
         
         
         

Kontaktai Telefonas 8 675 31683.

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo veikla

Socialinio pedagogo veiklos  tikslas – vaiko  gerovė,  saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Progimnazijos socialinis pedagogas:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;.
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, mokytojais, specialistais, mokyklos administracija, socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos skyriumi, pedagogine psichologine tarnyba, policija, socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, ir kt.) sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • palaiko ryšius su vietos bendruomene įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą ir rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe;
 • atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės vadovas neturi tam galimybių.

Svarbu

 1. Nurodytas bendras pagalbos specialistų darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.
 2. Socialinis pedagogas gali nebūti darbo vietoje, kai dirba už įstaigos ribų (t.y. lanko mokinius namuose, bendrauja su kitų institucijų specialistais).

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.  
 • Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 
 • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

 

Atnaujinta: 2023-10-30