Priėmimo tvarka

KVIEČIAME MOKYTIS PROGIMNAZIJOJE

      Prašymai mokytis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje teikiami užpildant prašymą elektroninėje sistemoje.  Asmenys, neturintys galimybių prašymą užpildyti elektroniniu būdu, jį užpildo progimnazijos pastato, adresu Girelės g. 41, 115 kabinete nuo sausio 2 d. Mokinių priėmimas į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pirmąsias klases ir klasių komplektavimas vykdomas vadovaujantis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2022 m. lapkričio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-190. 
      Papildomos informacijos galima teirautis el. paštu pavaduotoja.pradinis@gmail.com arba tel. 8 610 26511 – Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Priėmimo komisijos pirmininkė

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymo forma į 1 klasę 2024-01-07 22:15:21
Prašymo forma į 2-8 klases 2024-01-07 22:14:05 43 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę 2024-01-07 22:14:05 171.42 KB

Tėvų (globėjų / rūpintojų) prašymai dėl vaiko priėmimo į mokyklą pateikiami mokyklos direktoriaus vardu ir registruojami raštinėje, vadovaujantis gaunamų dokumentų registravimo tvarka.
Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  1. vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė) ir jo kopija;
  2. jei reikia, pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo) ir pažyma apie pageidaujančio mokytis asmens deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą;
  3. asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto 4 klasės išsilavinimo pažymėjimą (originalą).

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi. Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) bei tėvų (globėjų / rūpintojų) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio arba pagrindinio ugdymo programą.

Priėmimo į mokyklą komisijos darbo grupė:

  • Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė; 
  • Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
  • Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
  • Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
  • Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė, narė;
  • Aušra Černiauskienė, pradinių klasių mokytoja, narė;
  • Raimonda Ikasalaitė-Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos atstovė, narė.

Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių priėmimą į 1-8 klases, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17-286. 376.8 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17E-216. 148.82 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr.V17E-120 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvitinimo“. 319.39 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V1-30 „Dėl priėmimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo“. 2022-02-13 16:53:46 251.57 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. lapkričio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-190. 2022-12-07 21:44:12 140.94 KB
LR VYRIAUSYBĖS nutarimas dėl LR VYRIAUSYBĖS 2011 m. birželio 29 d. nutarimo NR. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2018 m. liepos 11 d. Nr. 682, Vilnius. 236.01 KB

 

Mokymo sutartys Atnaujinta Dydis
Mokymo sutartis 1-4 kl. 2024-05-10 00:16:11 83.5 KB
Mokymo sutartis 5-8 kl. 2024-05-10 00:17:24 87 KB

 

Atnaujinta: 2024-05-20