Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679):

 • teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
 • teisė susipažinti su duomenimis;
 • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą*;
 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu*.

* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Progimnazijoje tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais. Tačiau pažymėtina, jog šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Reglamento (ES) 2016/679 ar kitų įstatymų numatyta tvarka.

Kaip galite kreiptis?

Norėdami pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją (toliau – ir Progimnazija) su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl Reglamento (ES) 2016/679 teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Tarnyboje nėra nagrinėjami.

Prašymai Progimnazijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami (prašymo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą:

 1. Asmeniškai Progimnazijoje adresu: Paukštininkų g. 5, LT-56166 Kaišiadorys.
 2. Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Paukštininkų g. 5, LT-56166 Kaišiadorys.
 3. Per E. pristatymo sistemą, el. paštu rastine@v.girzado-progimnazija.lt.

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

 1. Prašymas turi būti įskaitomas.
 2. Prašymas turi būti pasirašytas.
 3. Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
 4. Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai.
 5. Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 1. Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Progimnazijoje darbuotojui.
 2. Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (plačiau poskyryje „Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?“).
 3. Jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?

Galite, tačiau tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Progimnazijai tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.

Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu.

Per kiek laiko Progimnazija atsakys?

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų Reglamente (ES) 2016/679, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Visiems progimnazijos bendruomenės nariams rekomenduojame susipažinti su informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 497.31 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-05-22 11:10:52 742.43 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 342.98 KB
Privatumo politikos taisyklės 265.82 KB
Asmens duomenų saugumo pažedimų valdymo taisyklės 613.19 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 723.46 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 496.82 KB
 

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas ištaisyti asmens duomenis 19.24 KB
Prašymas ištrinti asmens duomenis 18.85 KB
Prašymas susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis 19.25 KB

Atnaujinta: 2023-11-14