Psichologas

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Aida Rakauskienė Psichologė

Teikia pagalbą 5 – 8 klasių mokiniams.

Esu Aida Rakauskienė, Vaclovo Giržado progimnazijos psichologė. Dirbu čia tam, kad šiai mūsų bendruomenei būtų saugu ir gera mokytis, dirbti, bendradarbiauti, pažinti save ir esančius šalia, įgyvendinti savo svajones, siekti naujų tikslų, tobulėti, draugauti ir mylėti.

Jeigu Tave kas nors neramina, jei Tau kyla klausimų dėl kasdieninių rūpesčių, sudėtingos draugystės, neišsipildžiusios meilės, jeigu kartais jautiesi vienišas, nesuprastas ar nesupranti kitų, abejoji savo sugebėjimais ar jautiesi prislėgtas, galbūt kažko labai bijai ir daugybė kitų situacijų, kuomet paprasčiausiai nenori su tuo likti vienas, ateik pas mane ir mes kartu sugalvosime, ką daryti. 

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas        

Pietų pertrauka

Kontaktinio

darbo laikas

Nekontaktinio

darbo laikas 

Darbo vieta                                    

Pirmadienis

8.15-16.30

12.00-12.30

11.00-15.30

  8.15-11.00

15.30-16.30

Paukštininkų g. 5                      

Antradienis

8.15-16.30

12.00-12.30

10.30-15.30

  8.15-10.30

15.30-16.30

 

Trečiadienis

8.15-16.30

12.00-12.30

11.00-15.30

  8.15-11.00

15.30-16.30

Ketvirtadienis

8.15-16.30

12.00-12.30

10.30-15.30

  8.15-10.30

15.30-16.30

Penktadienis

8.30-14.00

--------------

8.30-14.00

  ----------

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Kristina Brazauskienė Psichologė

Teikia pagalbą priešmokyklinio ugdymo grupių, 1 – 4 klasių mokiniams.

Esu Kristina Brazauskienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos psichologė, dirbanti su pradinių klasių mokiniais, jų tėveliais ir mokytojais. Esu čia tam, kad visi vaikai jaustųsi pilnaverčiais bendruomenės nariais, kad mokykloje jiems būtų gera ir saugu. 

Kartais visų  mūsų gyvenimuose nutinka dalykai: nesutarimai, baimės, netektys, o kartais tiesiog jaučiamės vieniši, nesuprasti, nerandame būdų, kaip bendrauti su aplinkiniais. Vaikams su šiais išgyvenimais patiems susidoroti gali būti sudėtinga – jiems gali būti sunku, o kartais ir visai neįmanoma sąmoningai suprasti, kaip ir dėl ko jie jaučiasi. Tokiais ir panašiais atvejais vaikui, jo tėvams ar mokytojams gali būti naudingos psichologo konsultacijos – tai psichologinė pagalba sveikiems, sunkioje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Jiems padedama spręsti iškilusias problemas, brandžiau išgyventi gyvenimiškus sunkumus. Taigi, konsultacijų metu visi kartu išsiaiškiname, kas atsitiko ir kaip galėtume padėti vaikui pasijausti geriau. 

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas 

Pietų pertrauka  

Kontaktinio 

darbo laikas  

Nekontaktinio

darbo laikas

Darbo vieta

Pirmadienis

7.45-16.00

10.45-11.15

10.00-15.00

7.45-10.00

15.00-16.00

Gedimino g. 38

Antradienis

7.45-16.00

10.45-11.15

9.00-16.00

7.45-9.00

14.00-16.00

Girelės g. 41                

Trečiadienis

7.45-16.00

10.45-11.15

10.00-14.00

7.45-10.00

14.00-16.00

Gedimino g. 38                     

Ketvirtadienis

7.45-16.00

10.45-11.15

9.00-14.00

7.45-9.00

14.00-16.00

Girelės g. 41

Penktadienis

7.45-13.15                  

10.45-11.15

7.45.12.45 12.45-13.15

Girelės g. 41

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Psichologo veikla

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui geriau pažinti save, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

 • Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
 • Padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.

Progimnazijos psichologas:

 • konsultuoja mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų klausimais, taikydamas psichologinio konsultavimo technikas;
 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, nustatydamas raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas;
 • šviečia mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka psichologinių problemų prevencijos poreikių įvertinimą (mokyklos bendruomenių grupių tyrimas), rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas;
 • dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • bendradarbiauja su progimnazijos mokytojais, socialiniais pedagogais, specialiaisiais pedagogais, logopedais ir Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro pedagogine psichologine tarnyba, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais sprendžiant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) problemas.

Svarbu

 1. Dėl psichologės konsultacijų geriausia tartis iš anksto  arba tarpininkaujant klasės vadovui ar užėjus į kabinetą.
 2. Nurodytas bendras pagalbos specialistų darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

Mokyklos psichologo veiklos sritys ir funkcijos:

 • Konsultavimas (mokinių, tėvų (globėjų), konsultavimas, bendravimas ir bendradarbiavimas). 
 • Tyrimas ir įvertinimas (asmenybės ir ugdymosi problemų, sunkumų ir stiprybių, tarpasmeninių santykių, psichologinės aplinkos mokymosi įstaigoje ir pan. vertinimas).
 • Švietimas (mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų ir visos mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais).
 • Psichologinių problemų sprendimas ir prevencija. 

Ką gi dar psichologas daro mokykloje? Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Konsultavimas. Jau minėtos psichologinės konsultacijos, kurių metu bandome išsiaiškinti pasikeitusio elgesio, emocijų priežastis ir būdus, kaip padėti vaikui, tėvams, mokytojams.
 • Įvertinimas. Psichologinis vaiko įvertinimas – tai kai kurių vaiko mąstymo funkcijų, elgesio ir emocijų pirminis įvertinimas. Paprastai psichologinis vaiko įvertinimas atliekamas vaikams, kuriems sunkiau mokytis nei kitiems jo amžiaus vaikams, siekiant išsiaiškinti, kokios to priežastys.  
 • Švietimas. Tai pranešimai įvairiomis psichologinėmis temomis klasių susirinkimų, posėdžių metu, taip pat rengiant stendinius pranešimus ir pan.   
 • Prevencija. Tai gali būti užsiėmimai visai klasei, siekiant atkreipti dėmesį, stiprinti tam tikras sritis (pvz., bendravimo įgūdžių, gebėjimo pasakyti „ne“, emocijų atpažinimo), siekiant užkirsti kelią su tuo susijusiems sunkumams ateityje.  

Psichologinė pagalba teikiama kai: 

 • Mokinys kreipiasi savarankiškai; 
 • Prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 
 • Prašo Vaiko teisų apsaugos tarnyba arba kitos institucijos, besirūpinančios vaiko gerove. 

Psichologo konsultacijoms reikalingi raštiški tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimai.  

Atnaujinta: 2023-10-30