Dokumentai
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Planavimo dokumentai
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024-2025 mokslo metų priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-100. 2023-09-04 14:35:20 706.09 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023-02-15 įsakymu Nr. V1-27 2023-03-14 13:05:46 629.75 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2023 metų veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 7 d. įsakymu Nr.V1-37. 2023-03-14 13:07:54 385.95 KB
1 priedas. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023-03-29 10:55:15 169.63 KB
2 priedas SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2023-03-31 08:56:38 122.68 KB
3 priedas GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2023-03-31 09:07:30 151.93 KB
5 priedas UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2023-03-29 10:53:47 192.08 KB
6 priedas METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023-03-29 10:54:49 246.15 KB
7 priedas MOKINIŲ KOMITETO VEIKLOS PLANAS 2023-04-19 10:35:43 155.79 KB
8 priedas BIBLIOTEKOS INFORMACINIO CENTRO VEIKLOS PLANAS 132.98 KB
Nuostatai
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17E-223 6.01 MB
Tvarkų aprašai
1 priedas - Dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu; 20.21 KB
2 priedas - Dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu panaikinimo; 13.53 KB
3 priedas - Materialaus turto perdavimo-priėmimo aktas. 15.97 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų artimiausių aptarnavimo teritorijų sąrašas.
Turto nurašymo, likvidavimo ir inventorizacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V1-254 232.3 KB
1 priedas - prašymas dėl dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginyje; 42.5 KB
2 priedas - pažyma dėl progimnazijos pedagogų metodinio renginio organizavimo/dalyvavimo; 49.5 KB
3 priedas - kalendorinių metų dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose suvestinė. 44 KB
Ugdymas
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-08-29 13:50:24 130.51 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-190 2022-02-19 16:07:47 143.18 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų pamokų vadavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.V1-18. 2022-03-29 11:57:02 836.98 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ugdomosios veiklos stebėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.V1-249. 2022-03-29 12:00:56 496.19 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos bendruomenės, mokinių tėvų ir socialinių partnerių informavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.V1-239. 2022-03-29 12:01:35 210.73 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pamokų/veiklų lankomumo ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.V1-233 2022-07-11 01:31:27 438.56 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.V1-155. 2022-07-11 01:32:03 579.34 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-62. 2023-05-17 16:11:54 353.98 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos priešmokyklinių ugdymo grupių sveikatos priežiūros tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr.V1-37. 2022-03-29 12:06:23 152.28 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių turizmo renginio organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr.V1-153. 2022-03-29 12:06:39 126.86 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2013 m. spalio 9 d. įsakymu Nr.V1-95. 2022-03-29 12:07:14 141.76 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V1-66. (RENGIAMAS NAUJAS) 2022-03-29 12:07:31 204.23 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V1-7 2022-03-29 12:50:26 239.74 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V1 - 249 2022-03-29 12:51:57 496.19 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokyklinės uniformos įsigijimo ir dėvėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V1-122 2022-08-30 18:49:46 388.33 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtinas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr.V1-204/1. 2022-03-29 12:47:58 171.79 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-97. 2023-08-31 16:18:01 313.05 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos VGK reglamentas, patvirtintas Progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V1-152-1 617.9 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-63. 124.39 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Mokinių elgesio taiskylės, patvirtintos Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. birželio 1 d. įsakymu Nr.V1-87 136.49 KB
Personalo
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtinas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.V1-69. 2022-03-29 12:49:24 219.2 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.V1-50. 2022-03-29 11:59:43 8.97 MB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagogų etikos kodeksas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.V1-1. 2022-03-29 12:00:32 395.44 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr.V1-32. 2022-03-29 12:03:54 204.51 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.V1-164a. 2022-02-19 16:18:55 217.75 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos nepedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-2. 2023-03-22 10:42:14 5.33 MB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.V1-3. 2023-03-22 10:41:08 7.6 MB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V1-234. 2022-03-29 12:48:36 339.83 KB
Ūkio
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas. 2023-07-02 19:13:12 325.34 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio ir ilgalaikio turto nurašymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V1-214 2022-02-19 16:06:01 398.43 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr.V1-191. 2022-03-29 12:54:39 288.61 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.V1-50. 2022-03-29 12:03:10 153.74 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.V1-164. 2022-03-29 12:04:44 148.59 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.V1-162. 2022-03-29 12:05:04 258.04 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos kopijavimo ir kitų paslaugų, reikalingų mokinių ugdymo procesui organizuoti, teikimo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-104. 2022-03-29 12:05:27 239.51 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų, įrenginių ir inventoriaus valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.V1- . 2022-03-29 12:05:48 196.31 KB
Pašalinių asmenų patekimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpas tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V1-128. 2022-03-29 12:06:59 146.02 KB
Įsakymai
Geltonųjų mokyklinių autobusų maršrutai 2023-08-29 13:50:24 1.14 MB
Dėl savikontrolei skirtų greitųjų antigeno testų paskirstymo progimnazijos darbuotojams. 2022 - 01 - 28, Nr. V1-25 2022-02-02 16:50:35 263.55 KB
Dėl ugdymo organizavimo pandemijos metu. 2022-01-25, Nr.V1-23/1 806 KB
Dėl mokinių savitestavimo greitaisiais SARS COV-2 testais organizavimo pakeitimo. 2022-02-01, Nr. V1-26 2022-02-15 10:12:50 185.69 KB
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2022-02-08 Nr. VI-39 2022-05-30 09:26:45 299.17 KB
„Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" įsakymas V-394 2018-04-10 2022-05-30 09:29:07 421.44 KB
Vadovo užduotys ir metų veiklos ataskaitos
Direktoriaus 2021m. veiklos ataskaita ir 2022 m. veiklos užduotys 717.52 KB
Direktoriaus 2022m. veiklos ataskaita ir 2023 m. veiklos užduotys 841.53 KB
Biudžetas
2023 metų II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-08-13 18:42:05 8.33 MB
2023 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-08-13 18:42:05 7.43 MB
2022 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-08-13 18:42:05 9.65 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-08-13 18:42:05 9.16 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-08-13 18:42:05 9.66 MB
2022 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-08-13 18:42:05 8.55 MB
2021 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-08-13 18:42:05 7.16 MB
Finansinės ataskaitos
2023 II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 5.26 MB
2023 I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 5.29 MB
2022 III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 3.75 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 4.2 MB
2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 3.45 MB
Finansines ataskaitas 2021 2023-08-17 15:33:58 8.96 MB
Finansinės ataskaitos 2016 2023-08-17 15:33:58 634.01 KB
Finansinės ataskaitos 2015 2023-08-17 15:33:58 604 KB
Finansines ataskaitas 2022 2023-08-17 15:33:58 9.73 MB
Viešieji pirkimai
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2023 m. numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2023-07-26 23:22:27 158.62 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas. 2023-07-02 19:13:12 325.34 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mažos vertės viešųjų pirkimų planas 2023-07-02 19:13:12 257.72 KB
Darbo užmokestis
2023 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023-08-16 22:02:42 20.01 KB
2023 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023-08-16 22:02:42 21.82 KB
2022 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023-08-16 22:02:42 124.89 KB
2022 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023-08-16 22:02:42 424.08 KB
2022 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023-08-16 22:02:42 368.64 KB
2022 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023-08-16 22:02:42 368.43 KB
2021 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023-08-16 22:02:42 293.6 KB
Paskatinimai ir apdovanojimai
1-4 klasių mokiniai, 2021-2022 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 2023-06-26 15:06:53 236.7 KB
5 - 8 klasių mokiniai, 2021-2022 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 2023-06-26 15:07:55 198.91 KB
1-4 klasių mokiniai, 2022-2023 m. m. I pusmetį baigę aukštesniuoju lygiu 2023-01-27 14:03:59 125.37 KB
5-8 klasių mokiniai, 2022-2023 m.m. I pusmetį baigę aukštesniuoju lygiu 2023-06-26 15:08:54 144.94 KB
1-4 klasių mokiniai, 2022-2023 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 2023-06-26 15:07:20 120.7 KB
5-8 klasių mokiniai, 2022-2023 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 175.38 KB
Veiklos kokybės įsivertinimai
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS 2022 M. PAŽANGOS ATASKAITA 2023-05-25 09:44:13 160.6 KB