Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 348.75 KB
Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 131.03 KB
Lietuvos higienos norma HN 21 2017„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 165.87 KB
Vaiko teisių konvencija
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2022-02-11 13:49:30
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2022-02-11 13:51:09