Priėmimo tvarka

Skelbiame būsimų pirmokų 2023-2024 m. m. paskirstymą į klases pagal progimnazijos pastatus ir klasės mokytojus. 
(Dėl priėmimo į progimnazijos 1-ąją klasę informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Žukauskaitė. Tel. 8 610 26511. el. paštas rita.zukauskaite@v.girzado-progimnazija.lt).
 

Mokiniai, norintys mokytis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje pagal pradinio ir / ar pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį, priimami vadovaujantis ,,Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu, atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17E-216, bei laikantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos mokyklai nustatyto klasių komplektų skaičiaus.
Prašymai dėl priėmimo mokytis progimnazijoje priimami nuo einamųjų metų sausio 1d. iki liepos 1d. progimnazijos raštinėje (101 kabinetas, Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys) kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietūs 12.00-13.00 val.).

Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – sekretorė Lina Sasevičienė, kontaktinis tel. (8 346) 51805.

Prašymą galite užpildyti ir atsiųsti el. paštu rastine@v.girzado-progimnazija.lt . Atnešę visus dokumentus, galėsite pasirašyti ir prašymą.

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymo forma į 1 klasę 2022-12-28 18:22:53 19.95 KB
Prašymo forma į 2-8 klases 2022-09-30 08:47:21 43 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę 2023-04-04 11:12:38 171.42 KB

Tėvų (globėjų / rūpintojų) prašymai dėl vaiko priėmimo į mokyklą pateikiami mokyklos direktoriaus vardu ir registruojami raštinėje, vadovaujantis gaunamų dokumentų registravimo tvarka.
Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  1. vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė) ir jo kopija;
  2. jei reikia, pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo) ir pažyma apie pageidaujančio mokytis asmens deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą;
  3. asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto 4 klasės išsilavinimo pažymėjimą (originalą).

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi. Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) bei tėvų (globėjų / rūpintojų) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio arba pagrindinio ugdymo programą.

Priėmimo į mokyklą komisijos darbo grupė:

  • Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė; 
  • Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
  • Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
  • Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
  • Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė, narė;
  • Raimonda Ikasalaitė-Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos atstovė, narė.

Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių priėmimą į 1-8 klases, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17-286. 376.8 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17E-216. 148.82 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr.V17E-120 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvitinimo“. 319.39 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V1-30 „Dėl priėmimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo“. 2022-02-13 16:53:46 251.57 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. lapkričio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-190. 2022-12-07 21:44:12 140.94 KB
LR VYRIAUSYBĖS nutarimas dėl LR VYRIAUSYBĖS 2011 m. birželio 29 d. nutarimo NR. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2018 m. liepos 11 d. Nr. 682, Vilnius. 236.01 KB

 

 

Atnaujinta: 2023-09-29