Logopedas

 

 

Erika Kriščiūnienė Logopedė

Teikia pagalbą PUG  ir 1-4  klasių mokiniams

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Nekontaktinio darbo 

laikas

Darbo vieta

Pirmadienis

7.30 - 16.00

7.30 - 8.00

 

13.00-16.00

Girelės g. 41, 

105 kabinetas     

Antradienis

7.30  -16.30

7.30 -   8.00

 

14.00 - 16.30

Trečiadienis

7.30 - 17.00

7.30 -   8.00

 

14.00 - 17.00

Ketvirtadienis

7.30 - 17.00

7.30 -   8.00

 

13.00 - 17.00

Penktadienis

7.30 - 13.00

7.30 - 8.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Jūratė Grinkevičienė Logopedė

Teikia pagalbą 1-4  klasių mokiniams

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Nekontaktinis laikas

Darbo vieta

Pirmadienis

7.45 - 15.45

13.45 - 15.45

Gedimino g. 38, 

209 kabinetas. Paukštininkų g. 5,

314 kabinetas

Antradienis

7.45 -13.00

----

Trečiadienis

7.45 – 16.30

14.30 – 16.30

Ketvirtadienis

7.45 – 16.45

13.45 – 16.45

Penktadienis

7.45 - 13.35

13.05 – 13.35

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

Logopedo veikla

Logopedo tikslas –  rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija, teikti specialiąją pedagoginę (logopedinę) pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Uždaviniai:

 • Įvertinti vaikų kalbos raidą.
 • Nustatyti kalbėjimo, kalbos sutrikimus ir juos šalinti.
 • Taikyti įvairius logopedinės pagalbos teikimo mokiniui būdus, metodus bei formas.
 • Teikti informaciją ir konsultuoti pedagogus bei tėvus.

Logopedas

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tartį, girdimąjį suvokimą, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • siūlo skirti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • numato pagalbos teikimo mokiniui būdus, metodus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, tėvais (globėjais), kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais specialistais, Kaišiadorių  pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • sudaro programas (individualiąsias, pogrupines ir grupines) mokinių kalbos ugdymui;
 • veda logopedines pratybas (individualias, pogrupines, grupines);
 • šalina mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • rengia ir naudoja pagalbos teikimo procese mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kabėjimo sutrikimų lavinimui, taikydamas logopedijos naujoves;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe.

Mokyklos logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga, šeimomis ir apima šias kryptis:

 1. Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba (tartis, žodynas, gramatinė kalbos sandara, rišlioji kalba), išsiaiškinama, ar kalba atlieka pagrindines funkcijas (komunikacinę, reguliacinę, apibendrinamąją), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos mokinio kalbos ir komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.
 2. Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas konsultuoja kalbos sutrikimų šalinimo klausimais mokinių tėvus (globėjus), pedagogus; sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda pedagogams ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
 3. Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, psichologu, kitais specialistais.
 4. Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, įsisavina naujas kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine – metodine medžiaga.

 

Atnaujinta: 2023-10-30