Specialusis pedagogas

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Viktorija Morkūnienė Specialioji pedagogė

Teikia pagalbą 5-8 klasių mokiniams

Darbo laikas

Savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

 

 

 

 

  

Pietų pertrauka

Nefiksuotu darbo metu

Nekontaktinio darbo

laikas

 

 

 

 

 

Darbo vieta

 

 

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Jurgita Džekčiorienė Specialioji pedagogė

Teikia pagalbą priešmokyklinio ugdymo grupių, 1-4 ir 5 klasių mokiniams

Darbo laikas

Savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis  

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 Darbo laikas

 7.30 - 16.00

7.30 - 16.30

7.30 - 17.00

7.30 - 17.00

7.30-16.00

Kontaktinio

darbo laikas

8.00-14.00

8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-14.00

Nekontaktinio

dabo laikas

7.30-8.00

14.00-16.30

 

7.30-8.00

13.00-16.00   

7.30-8.00

13.00-16.00

7.30-8.00

13.00-17.00

7.30-8.00

14.00-17.00

Darbo vieta

Girelės g. 41,

105 kab.

Girelės g. 41,

105 kab.

Girelės g. 41,

105 kab.

Girelės g. 41,

105 kab.

Girelės g. 41,

105 kab./

Paukštininkų g. 5,     

316 kab.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo veikla

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • taikyti veiksmingus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo metodus, padedant mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant/ koreguojant jų sutrikusias funkcijas;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialusis pedagogas:

 • atlieka pradinį ir pakartotinį pedagoginį mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimą;
 • teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei užtikrina specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvumą progimnazijoje;
 • veda specialiojo pedagogo pratybas (pogrupines,, grupines, individualias), atsižvelgiant į mokinio gebėjimus bei pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų rekomendacijas;
 • padeda įsisavinti lietuvių kalbos bei matematikos mokomąją medžiagą ir pasiekti geresnių mokymosi rezultatų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • teikia rekomendacijas mokytojams Bendrųjų ugdymosi programų pritaikymo bei individualizavimo klausimais, rekomenduoja tinkamus mokymo būdus ir metodus skirtingus sutrikimus turintiems mokiniams;
 • konsultuoja progimnazijos mokytojus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais;
 • konsultuoja mokinius, tėvus, supažindina mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, tėvus (globėjus) su vaiko ugdymo(-si) problemomis;
 • dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • bendradarbiauja su progimnazijos mokytojais, socialiniais pedagogais, psichologais, logopedais ir  Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro pedagogine psichologine tarnyba, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais sprendžiant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) problemas.

Svarbu

 1. Šie darbo grafikai patvirtinti progimnazijos direktoriaus įsakymu ir savo nuožiūra negali būti keičiami.
 2. Nurodytas bendras pagalbos specialistų darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialiosios pedagogės:

 • atlieka pradinį ir pakartotinį pedagoginį mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimą,
 • teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei užtikrina specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvumą progimnazijoje;
 • veda pogrupines (5-8 mokiniai), grupines (2-4 mokinai), individualias (1 mokinys) specialiojo pedagogo pratybas, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galias bei rekomendacijas;
 • padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti lietuvių kalbos bei matematikos  mokomąją  medžiagą,  pasiekti geresnių mokymosi rezultatų;
 • koreguoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sutrikusias funkcijas.
 • konsultuoja progimnazijos mokytojus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, rekomenduoja tinkamus mokymo būdus, metodus skirtingus sutrikimus turintiems mokiniams;
 • konsultuoja mokinius, tėvus, supažindina specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus) su vaiko ugdymo(-si) problemomis;
 • teikia rekomendacijas mokytojams Bendrųjų ugdymosi programų pritaikymo bei individualizavimo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • bendradarbiauja su mokytojais, socialinėmis pedagogėmis, psichologėmis, logopedėmis ir kitais specialistais;
 • palaiko ryšį su Kaišiadorių rajono Pedagogine psichologine tarnyba.
Atnaujinta: 2023-10-30