Šablonai ir formos

Formos mokytojams
Ilgalaikių teminių planų forma UTA   DOC
Ilgalaikių teminių planų forma   DOC
Dalyko modulio programos forma   DOC
Projekto aprašymo forma   DOC
Prašymas dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio PDF DOC
Prašymas dėl kontrolinių darbų perrašymo PDF  
Prašymo forma PDF DOC
Trišalio pokalbio kortelė PDF DOC
Mokinio individualios pažangos  aptarimas - nepatenkinami pusmečio įvertinimai PDF DOC
Ilgalaikių konsultacijų prašymo forma  PDF DOC
Trumpalaikių konsultacijų prašymo forma  PDF DOC
Konsultacijų atsakaitos forma   DOC
Ugdomosios veiklos stebėjimo forma (atnaujinta 2023 metais ) PDF  
Pamokų vadavimo lapas PDF DOC
Vaiko gerovės komisijos dokumentai
Individualizuotos  programos forma  PDF DOC
Pritaikytos programos forma   PDF DOC
Anketos 2 priedas PDF DOC
Drausmės pažymos forma PDF  
Mokinių tėvų kvietimo į VGK forma PDF DOC
Neformaliojo švietimo dokumentai
Neformaliojo ugdymo plano forma   DOC
Neformaliojo švietimo veiklos vertinimo lapas   DOC
Įsivertinimo formos
MOKYTOJO veiklos įsivertinimo forma    DOC
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO veiklos įsivertinimo forma   DOC
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYOTOJO veiklos įsivertinimo forma   DOC
BIBLIOTEKOS darbuotojų veiklos vertinimo forma   DOC
Klasės vadovo dokumentai
Klasės vadovo veiklos programos forma (atnaujinta 2023 metais)   DOC
Klasės renginio prašymas PDF  
Leidimo mokinio tėvams dalyvauti pamokose forma PDF  
Mokinio charakteristikos reikalavimai PDF DOC
Atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų forma (tėvams) PDF  
Tėvų susirinkimo lapas PDF  
Pamokų pateisinimo forma PDF  
Turizmo renginio dokumentai
Mokinių turizmo renginio organizavimo tvarkos aprašas. PDF  
 Mokinių turizmo renginio organizavimas (dalyvių sąrašas, prašymas, renginio programa) PDF DOC
Vaikų saugos instruktavimo žurnalas.   DOC
Mokinių turizmo renginio saugos ir sveikatos instrukcija. PDF  
Mokinių turistinio žygio (pėsčiųjų, dviračiais, vandens priemonėmis) saugos ir sveikatos instrukcija. PDF  
Mokinių išvykos stovyklos metu saugos ir sveikatos instrukcija. PDF  

 

Atnaujinta: 2024-01-16